Gå till innehåll

Nu har styrelsen fått några tydligare besked av kommande arbeten/händelser.

Nya hemsidan

Föreningens nya hemsida kommer lanseras tisdag 21 november. Under en övergångsperiod kommer föreningen nå den gamla hemsidan via dev.sodrakopparmora.com, men inga uppdateringar kommer göras på den gamla ytan. Adressen/domänen är samma som nuvarande, sodrakopparmora.com, men kommer kräva att användare skapar ett konto för att nå all viktig icke publik medlemsinformation.

Första gången du ska logga in på föreningens hemsida, och ta del av det som inte är publikt utan bara gäller oss boende/medlemmar, gör följande:

 1. Surfa in på: https://www.sodrakopparmora.com/skapakonto
 2. Fyll i samtliga uppgifter.
 3. Nu skickas en länk till din e-post för bekräftelse (kolla även din skräpkorg).
 4. Klicka på länken för att verifiera din e-postadress (obligatoriskt).
 5. Invänta att en administratör ska godkänna din registrering. Kan ta 1-3 dagar.
 6. Klart!

Asfaltering

Asfalteringen av vändplan vid återvinningsstation/pendlarparkering är planerad till tisdag 28 november, med markförberedelser måndagen 27 november. Under tisdagen kommer också det nya farthindret på Kättingvägen att bättras på. Reservation om förändring av dessa datum är vädret. Så fort styrelsen får besked om förändrad planering meddelas detta på hemsidan.

Elnätet

Vattenfall har meddelat att den tillfälligt dragna elledningen efter det senaste långa avbrottet vid förskolan ska grävas ner. Arbetet kommer i princip att utföras helt på fastigheten VÄRMDÖ KOPPARMORA 2:460 Angöringsvägen 2, med lagfaren ägare Värmdö kommun. Vattenfall har pratat med kommunen och kommit överens om att förlägga kabel utmed staket till förskolan. Sedan kommer Vattenfall följa den befintliga kabeln upp till stolpen. Vattenfall kommer vidare att undersöka om det finns befintliga rör under Angöringsvägen annars blir de tvungna att gräva över vägen. Detta arbete kommer ske under samma arbetsdag, med risk för begränsad framkomlighet på Angöringsvägen vid förskolan. Styrelsen har önskat besked om vilken dag detta ska ske för att kunna informera, datum är ännu inte meddelat.

Bo Hammarberg fortsätter att stödja styrelsen i kontakter med Vattenfall, vilket är mycket välkomnat. Bo har i alla samtal fått ett försiktigt positivt besked från Vattenfall som omtalade att det nu ska återupptas en förstudie hur samfällighetsföreningens nät ska byggas om för bättre tillgänglighet. Detta påbörjades redan 2018, men avstannade utan förklaring. Vattenfall kommer också att göra en ordentlig inspektion av ledningsgator avseende trädpåverkan. Kanske envishet och upprepade påstötningar ger ett resultat - vi håller tummarna och tackar Bo för allt arbete! Styrelsen har parallellt gjort en anmälan om tillsyn av Vattenfalls brister i vårt nät till Energimarknadsinspektionen (Ei). Energimarknadsinspektionen (Ei) är expert- och tillsynsmyndighet. Ei:s tillsynspolicy finns att läsa här.

Flisning

Inget datum är meddelat för flisning. Styrelsen har varit tydlig att förhandsbesked måste lämnas, så information hinner meddelas medlemmarna.

2

Hösten är märkbart här, med regn, grådis och mörker. Styrelsen fortsätter med en rad åtgärder, både det som syns och märks i området, men även mycket bakom kulisserna i det mer administrativa styrelsearbetet.

Vid styrelsemöte 8, som genomfördes den 4 november 2023, beslutades några saker som är bra att känna till för medlemmarna och kanske redan nu skriva upp i kalendern.

 • Ordinarie stämma 2024 genomförs i Värmdö bygdegård Hemmesta, stora salen, den 25 mars 2024 kl 1900.
 • Vårens städdag är planerad till lördagen den 20 april 2024.
 • Styrelsemöte 9 är planerat att genomföras 14 december 2023.

I övrigt pågår arbete, gemensamt med Norra Kopparmoras samfällighetsförening, att teckna fleråriga kontrakt för vinterunderhåll av vägnäten samt dito för sommarunderhåll.

Vändplanen vid återvinningsstationen och pendlarparkeringen kommer asfalteras under vecka 48 (enligt senaste besked). Samtidigt med detta asfaltarbete kommer det nygjorda farthindret på Kättingvägen att göras om, det blev inte riktigt bra i höstas. Innan dess ska visst markarbete på markytan vid återvinningen utföras, för att säkra god vattenavrinning som inte får hamna på vägen. Vi har fått besked av Trafikverket om beviljat särskilt driftbidrag (40% av kostnaden) för detta asfaltarbete.

Vi kommer också ha möjlighet till utökat årligt driftbidrag för fler av våra vägar, en ökning av bidrag med ca 150%. För detta godkännande krävs en hel del jobb med röjning av sly och växtlighet, det finns krav på fritt från hinder ett visst avstånd från vägars kant (röjda diken) och höjd (hängande grenar). Farthindren utmed Angöringsvägen är inte korrekt skyltade (anmärkning från Trafikverket), utan skylt av typen X3 ska sättas upp - likt vid övriga farthinder i området (arbetet är beställt).

Vår avtalsleverantör för flisning, Naturentreprenader, kommer att flisa våra rishögar innan jul. Flisning kommer att göras både för Norra och Södra Kopparmoras samfällighetsföreningar. Norra har förberett ny uppsamlingsplats för ris och efter flisning av högen utmed Tackelvägen ska samling av ris ske på den nya platsen. Naturentreprenader har lovat att återkomma mer exakt med vecka och dag, men av erfarenhet kan det komma besked med kort varsel.

Vår nya hemsida kommer att lanseras inom kort. Adressen/domänen är samma som nuvarande, sodrakopparmora.com, men kommer kräva att användare skapar ett konto för att nå all viktig icke publik medlemsinformation. Hemsidan skapas av SimplyBrf, samma leverantör som Norra Kopparmoras samfällighetsförening. Sidan kommer vara under uppbyggnad vid lanseringen, så ha överseende med "byggdammet".

Första gången du ska logga in på föreningens hemsida, och ta del av det som inte är publikt utan bara gäller oss boende/medlemmar, gör följande:

 1. Surfa in på: https://www.sodrakopparmora.com/skapakonto
 2. Fyll i samtliga uppgifter.
 3. Nu skickas en länk till din e-post för bekräftelse (kolla även din skräpkorg).
 4. Klicka på länken för att verifiera din e-postadress (obligatoriskt).
 5. Invänta att en administratör ska godkänna din registrering. Kan ta 1-3 dagar.
 6. Klart!

Styrelsen arbetar också med att ta fram ett antal dokument och rutiner, som ska förbättra och tydliggöra både styrelsens arbete och informationen/stödet för medlemmar. Exempel är styrelsens arbetsordning, regler/rutiner för trädfällning, integritetspolicy, viltvårdsplan m fl.

Vid nästa ordinarie stämma är det flera val som ska ske av ledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning. Det kommer behövas nya intresserade och kunniga medlemmar som kan tänka sig att ingå i styrelsen eller övriga viktiga kringfunktioner. Om du känner att du kan bidra och är intresserad av att bli vald av stämman får du gärna kontakta valberedningen direkt alternativt e-posta till styrelsen@sodrakopparmora.com och anmäla ditt intresse. Styrelsen tillser att inkomna intresseanmälningar lämnas till valberedningen. Sammankallande för valberedningen är Sabina Plomin, som tillsammans med Hans Gustavsson och Jocke Ifver ska presentera förslag till ny styrelse vid stämman 2024. Berätta gärna lite kort om dig själv, dina kompetenser, erfarenheter av styrelsearbete och vad du ser att du kan bidra med.

Styrelsen har också påbörjat förberedelser för anmälan om momsplikt till Skatteverket. Det har varit lite fram och tillbaka i denna frågan, men nu är det sedan ett tag klargjort att samfällighetsföreningen är momspliktig. Styrelsen behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna och hur det påverkar samfällighetsföreningens ekonomi och framtida planering.

2

Hösten är här och styrelsen håller på att samla ihop genomförda åtgärder inom GA1-2, och planerar för fortsättning med t ex avtal med entreprenör för vinterunderhåll av vägarna och anbudsutvärdering inför vårens beläggningsarbete av vägnätet. Imorgon fredag 27 oktober 2023 träffar representanter ur styrelsen Trafikverket för genomgång av bidragsmöjligheter utökat årligt bidrag och särskilda bidrag.

Som alla upptäckte drabbades samfällighetsföreningen av ett långt elavbrott under helgen 21-22 oktober 2023. Avbrottet varade nästan 34 timmar, med alla utmaningar det innebar. Vi hade ett långt avbrott tidigare i år, den 7 maj 2023, som varade i nästan 11 timmar.

Styrelsen har erbjudits stöd av en av våra medlemmar, Bo Hammarberg, som är mycket kunnig och erfaren inom området el/elförsörjning. Styrelsen har bejakat Bo:s stöd och en rad frågor är riktade till Vattenfall. Det finns legala aspekter som uttrycks i lag avseende nätföretags ansvar för elnät som Bo förtjänstfullt har riktat mot Vattenfall upprepade gånger. Nu avvaktar vi svar från Vattenfall, vilket tyvärr av erfarenhet kan dra ut på tiden. Med detta vill styrelsen bara informera att frågan om stabilt elnät är på näthinnan.

Styrelsen sammanträder nästa gång lördagen den 4 november, i samband med genomförandet av en dagkonferens. Det finns en rad områden att hantera för styrelsen, där kortare kvällsmöten inte räcker till. Vidare möts representanter ur Norra och Södra samfällighetsföreningarna för delägarmöte GA3 tisdag kväll den 31 oktober.

I vanlig ordning uppmanar vi medlemmarna i samfällighetsföreningen att höra av sig till styrelsen för frågor, synpunkter och iakttagelser via styrelsen@sodrakopparmora.com.

Tack alla kämpar, stora som små, för goda insatser på höstens städdag idag. Ca tjugo entusiaster samlades kl 1000 för att sedan ge sig ut på olika uppdrag i samfällighetsföreningen. Det var en effektiv dag där sly, grenar och träd kapades. Det blev också trimmat och rensat i diken och runt skyltar i vägkanterna. Det ligger lite slyhögar kvar utmed några vägavsnitt som vi antingen hjälps åt att köra till rishögen eller köper in tjänst för någon att utföra. Flishögarna är nu ordentligt påfyllda.

Vi samlades sedan mot slutet vid ”lägerelden” där korv, dryck och trevligt småsnack avhandlades.

Stort tack till alla som hade möjlighet att delta!

Alla medlemmar hälsas välkomna inför lördagens städdag. Vi samlas som vanligt vid förskolan kl 1000, med kort genomgång av arbetsområden och fördelning till grupper. Det är inhandlat bränsle, sågkedjeolja, sopsäckar etc.

Våra grönyteansvariga har rekognoserat en del arbeten. Motorsågsgruppen kommer fälla vissa dåliga träd på allmänna ytor. Det finns en slyhög vid vändplan Tampvägen som har blivit liggande från vårens städdag, som behöver köras till flishögen. Dungen vid Kättingvägens Y-kors behöver röjas. Gräs/sly runt skyltarna vid farthinder behöver trimmas. Allmän ansning av häckar buskage i vägkorsningar. Allmän röjning av sly utmed vägkanter/diken.

Medtag gärna egna verktyg och redskap. De som har möjlighet med bil och släp får tacksamt bidra med det, så att allt som fälls/röjs kan läggas på flishögen.

Enligt tradition tänds grillen nånstans framåt 13-tiden, så det finns chans till grillad korv och dryck samt trevlig samvaro innan vi bryter upp för dagen. Varmt välkomna och anmäl gärna deltagande här så styrelsen kan dimensionera inköp. I övrigt för frågor och kontakt - skriv till styrelsen@sodrakopparmora.com.